210030 estrategia territorial
 2021
 Mari Jose Aranguren, Patricia Canto Farachala, Edurne Magro, Mikel Navarro Arancegui, James R. Wilson y Jesus Mari Valdaliso
 Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto

Castellano

Resumen

El País Vasco ha construido de forma proactiva una estrategia territorial centrada en la industria a lo largo de varias décadas. Ahora se enfrenta al reto de construir sobre esta base para mantener y aumentar su competitividad inclusiva en el contexto de las transiciones demográfico-social; energético-ambiental; y tecnológico-digital. Este trabajo plantea que lo hace desde una base sólida pero que tendrá que reforzar su modelo de competitividad inclusiva adoptando una estrategia para la recuperación socio económica que incluya también la sostenibilidad medioambiental. Será necesario trabajar en aspectos clave de la estrategia relativos a la especialización económica y científico-tecnológica, las infraestructuras físicas, las capacidades de las personas y en intensificar la colaboración entre los actores del territorio, centrándose cada uno en la aportación de valor distintiva que podría desarrollar de cara a las transiciones. La estrategia compartida debe transitar de la triple hélice a la cuarta, reforzando el papel de los emprendedores y la sociedad civil, entre otros. Por último será necesario desarrollar una capacidad anticipatoria que permita desarrollar una estrategia innovadora a largo plazo que transcienda los ciclos electorales.

Laburpena

Euskal Autonomia Erkidegoak modu proaktiboan eraiki du, zenbait hamarkadatan, industrian oinarritutako lurralde estrategia. Orain, oinarri horren gainean eraikitzeko erronka du, lehiakortasun inklusiboa mantentzeko eta areagotzeko, demografia eta gizarte trantsizioan, energia eta ingurumenekoan eta trantsizio teknologiko-digitalean gaudela. Lan honek azaltzen digu Euskadik oinarri sendoa duela horretarako, baina elkartasunean oinarritutako lehiakortasun eredua indartu beharko du, suspertze sozio-ekonomikorako ingurumenaren jasangarritasuna ere barne hartuko duen estrategia inklusibo bat erabiliz. Estrategiaren alderdi garrantzitsuetan lan egin beharko da, besteak beste honakoei lotutakoetan: espezializazio ekonomikoa eta zientifiko-teknologikoa, azpiegitura fisikoak, pertsonen gaitasunak eta lurraldeko eragileen arteko lankidetza sendotzea, eragile bakoitzak trantsizioei begira garatu ahal izango lukeen balio ekarpen bereizgarria landuta. Estrategia partekatu horrek helize hirukoitzetik laukoitzera igaro behar du, besteak beste, ekintzaileen eta gizarte zibilaren zeregina indartuz. Azkenik, beharrezkoa izango da egoerei aurrea hartzeko gaitasuna lantzea, hauteskunde zikloak gaindituta, epe luzeko estrategia berritzailea garatzeko.

Abstract

The Basque Country has proactively built an industry-focused territorial strategy over several decades. Now it faces the challenge of building on this foundation to maintain and increase its inclusive competitiveness in the context of the socio-demographic, green and digital-technological transitions. This report suggests that it departs from a solid base but that it will have to reinforce its model of inclusive competitiveness by adopting a strategy for socio-economic recovery that integrates environmental sustainability. It will be necessary to work on key aspects of the strategy related to economic and scientific-technological specialization, physical infrastructures, people's capacities and to intensify collaboration between the actors in the territory, each one focusing on the distinctive value that it can develop to contribute to the transitions. The shared strategy must move from the triple helix to the fourth, reinforcing the role of entrepreneurs and civil society, among others. Finally, it will be necessary to develop an anticipatory capacity that allows the development of a long-term innovative strategy that transcends electoral cycles. 

Descargar