Hidrógeno
 2021
 Jorge Fernández Gómez, Roberto Álvaro Hermana y Jaime Menéndez Sánchez 
 Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto 

Castellano

Resumen

Este informe analiza las perspectivas de desarrollo en los próximos años de un mercado global de hidrógeno, similar al del gas natural licuado (GNL). Para ello revisan las condiciones de la oferta y la demanda, las alternativas tecnológicas para el transporte y almacenamiento de hidrógeno y las formas de contratación del hidrógeno. En la parte final del trabajo se presentan conclusiones y reflexiones sobre las potenciales implicaciones que dicho desarrollo tendrá para la industria y el sector de la energía en la CAPV y, en particular, para el desarrollo de una cadena de valor del hidrógeno vasca competitiva.

Laburpena

Txosten honek datozen urteetanhidrogenoaren merkatu global bat, gas natural likidotuarenaren antzekoa,garatzeko aurreikuspenak aztertzen ditu. Horretarako, eskaintza eta eskariaaztertu ditugu, hidrogenoa garraiatzeko eta biltegiratzeko alternatiba teknologikoak,eta hidrogenoa kontratatzeko moduak. Lanaren azken zatian, azterketarenondorioak eta garapen horrek EAEko industria eta energia sektorerako eta,bereziki, EAEn hidrogenoaren balio kate lehiakor baten garapenerako izanditzakeen eraginen inguruko gogoeta aurkeztu ditugu.

Abstract

This report analyzes the outlook for the development of a global hydrogen market over the next few years, similar to the existing LNG market. To do so, the supply and demand for hydrogen are reviewed, as well as the alternative technological options for transporting and storing hydrogen. In the last section of the report, conclusions are drawn and the implications for the industrial and energy sector in the Basque Country are reviewed and, in particular, for the development of a competitive Basque hydrogen supply chain.

Descargar