200024 Movilidad sostenible caracterizacion nuevos modelos negocio
 2020
 Jaime Menéndez Sánchez, Jorge Fernández Gómez
 Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto 

Castellano

Resumen

Este trabajo se centra en el estudio de la nueva movilidad sostenible y de los modelos de negocio que están proliferando en torno a ella en todo el mundo. A partir de una caracterización de la nueva movilidad, se presenta un marco conceptual para el análisis de modelos de negocio en movilidad sostenible. Esta herramienta se utiliza para caracterizar un amplio conjunto de modelos de negocio que van desde modelos de movilidad compartida hasta la gestión de TICel desarrollo de vehículos autónomos o la gestión y operación de infraestructuras viarias y energéticas. En la parte final del informe se presenta una serie de reflexiones sobre cómo dará respuesta el nuevo modelo de movilidad a los grandes interrogantes del sector

Laburpena

Lan honek mugikortasun iraunkor berria eta mundu osoan zehar horren inguruan ugaritzen ari diren negozio ereduak aztertzen ditu. Mugikortasun berriaren ezaugarriak azaldu ondoren, mugikortasun iraunkorrari lotutako negozio ereduak aztertzeko esparru kontzeptual bat aurkezten du. Esparru kontzeptual horrek negozio eredu ugariren ezaugarriak definitzen lagunduko digu. Eredu horien artean daude, besteak beste, mugikortasun partekatuko ereduak, IKTen kudeaketa, ibilgailu autonomoen garapena, edo errepide eta energia azpiegituren kudeaketa eta jarduna. Txostenaren azken zatian, hainbat gogoeta aurkezten dira, mugikortasun eredu berriak sektoreko galdera nagusiei nola erantzungo dien argitzeko.

Abstract

This report focuses on the study of the new sustainable mobility and the business models around it that are proliferating throughout the world. Using a characterization of the new mobility as a starting point, a conceptual framework is developed for the analysis of business models in sustainable mobility. This tool is used to characterize a large array of business models ranging from shared mobility models to management of ICTs, the development of autonomous vehicles or the operation and management of energy and road infrastructures. In the last part of the report a number of considerations are made over how the new mobility model will respond to the main conundrums of the sector.     

 Descargar